Uputstvo za montažu EcoWPCDeck deckinga

 

Dokument je namenjen kao uputstvo za montažu EcoWPCDeck kompozitnog deckinga sa pripadajućom podkonstrukcijom i pratećim veznim materijalom.

U slučaju pucanja, loma, krivljenja i ostalih defekata na EcoWPCDeck deckingu, podkonstrukciji i ostalom veznom materijalu, reklamacije neće biti dalje procesuirane niti razmatrane ukoliko montaža nije odrađena u skladu sa ovim uputsvom.
Vrednosti date u EcoWPCDeck uputstvu za montažu se odnose na montažu koja se vrši u temperaturnom opsegu +5 OC do +30 OC. Ukoliko se montaža vrši u temperaturnim uslovima koji odudaraju od ove vrednosti, potrebno je kontaktirati proizvođača za bliža uputstva. Prilikom montaže EcoWPCDeck deckinga, podkonstrukcije i ostalog veznog materijala obavezna je upotreba zaštitne opreme u skladu sa zakonom o zaštiti na radu.

Garancija na isporučeni materijal važi samo u slučaju ispravne montaže EcoWPCDeck deckinga

 

Spisak prateće opreme i alata

Osnovni materijalPrateći materijalAlat
WPC deckingTipleLenjir (ravnjača sa libelom)
PodkonstrukcijaMontaž gitŠrafilica
L - lajsnaPUR penaBušilica
Usadna lajsnaNivelatori (gumene podloške)Potezni cirkular
KlipsaŠtelujuće stopeCirkular sa lenjirom
ŠrafPištolj za silikon
Ručni alat

Normativ

Decking1 m2
WPC Podkonstrukcija3,7 m
Tiple8-9 kom
Klipsa + nerđajući šraf26-28 kom
Nivelatori (gumene podloške)9-10 kom po potrebi
Štelujuće stope9-10 kom po potrebi
L - lajsnapo potrebi
Ugradna lajsnapo potrebi
Navedene vrednosti su normativne i mogu varirati +/- 10%

1. Razmeravanje i postavljanje podkonstrukcije

 • WPC podkonstrukcije se postavljaju na betonsku podlogu, metalno postolje ili
  na nivelatore (gumene podloške) čija udaljenost iznosi max. 400 mm
 • Raspon između dve WPC podkonstrukcije iznosi max. 320 mm
 • Rastojanje između dve podužno nastavljene WPC podkonstrukcije iznosi min 5 mm
 • Rastojanje od svih čvrstih barijera (zid, stub..) iznosi min. 15 mm
 • Rastojanje izmedju WPC podkonstrukcija oko čeonih spojeva decking obloga iznosi max.35 mm
 • U slučaju da se WPC podkonstrukcuja postavlja paralelno sa zidom na koji se decking
  obloge postavljaju pod pravim uglom one se udvajaju kao kod čeonih spojeva ili se
  prva naredna podkonstrukcija fiksira na udaljenosti od max 200 mm.
  Podkonstrukcija se postavlja na podlogu na kojoj je
  obezbeđena drenaža, tj. nesmetano oticanje vode.

2. Postavljanje dekinga

 • Da bi se dobio uniforman izgled površine pokrivene Decking oblogama bez reljefa, prilikom
  fiksiranja na podlogu treba voditi računa da svaka Decking obloga bude postavljena u istom
  smeru koji je definisan strelicom na pakovanju. Smer postavljanja kod proizvoda sa
  reljefom definisan je smerom reljefne strukture površinskog aspekta.
 • Rastojanje između dve decking obloge na čeonom spoju iznosi min. 6 mm
  za standardnu dužinu daske (3 m), odnosno min. 2 mm po dužnom metru daske
  ako je ista rađena po želji naručioca
 • Rastojanje od svih čvrstih barijera (zid, stub…) iznosi min. 15 mm
 • Deking obloge je potrebno postaviti tako da budu u ravni, sa dozvoljenom
  tolerancijom od max.1 mm po dužnom metro

3. Fiksiranje WPC podkonstrukcije

 • WPC podkonstrukciju je potrebno fiksirati max 100 mm od početka i kraja, a zatim na max 400 mm.
 • Fiksiranje na betonsku podlogu se vrši kroz podkonstrukciju odgovarajučim tiplama i šrafovima, uzimajući u obzir debljinu podkonstrukcije i eventualnu potrebu za nivelisanjem podloge.
 • U slučaju da nivelacija podloge zahteva podizanje podkonstrukcije više od 15 mm preporučuje se upotreba štelujućih stopa.
 • Fiksiranje na metalno postolje se vrši kroz podkonstrukciju odgovarajučim samourezujućim šrafovima, uzimajući u obzir debljinu podkonstrukcije i eventualnu potrebu za nivelisanjem.
 • U slučaju da šrafljenje za podlogu nije moguće (zbog hidroizolacije ili drugih razloga) preporučuje se pravljenje rešetke (metalna ili od WPC podkonstrukcije) ili se fiksiranje vrši na štelujuće stope:
  • Metalnu rešetku nije neophodno lepiti za podlogu već se ona po mogućnosti, fiksira za neki od bočnih zidova. Metal se odvaja od folije za hidroizolaciju gumenim podloškama.
  • Rešetka od WPC podkonstrukcije se radi u dva nivoa. Donji nivo se polaže na rastojanju max 500 mm i lepi za podlogu vodootpornim montaž gitom. Gornji nivo se fiksira pod pravim uglom odgovarajućim šrafovima za prethodni nivo na rastojanju od max 320 mm.
   U slučaju nivelacije terena štelujućim stopama, preporučuje se podkonstrukcija od aluminijuma

4. Fiksiranje deking obloga za podkonstrukciju

 • Decking obloge se za podkonstrukciju fiksiraju klipsom kroz koju prolazi šraf
 • Šraf se direktno ušrafljuje bez prethodnog razbušivanja
 • Pre početka ušrafljivanja podesite šrafilicu na optimalnu snagu kako bi izbegli
  pojavu defekata
 • Prilikom fiksiranja, klipsu treba držati ravno uz decking oblogu
 • Šraf je potrebno uvesti pod uglom od 90°
 • Prilikom fiksiranja deking obloga na čeonim spojevima, početak i završetak svake daske mora biti fiksiran zasebnom klipsom

5. Fiksiranje završnih profila (L lajsne)

 • Završni profili se fiksiraju kombinovano šrafljenjem i lepljenjem
 • Šrafovi se postavljaju na rastojanju od max 500 mm
 • Montaž git se nanosi tačkasto na svakih 100 mm
 • Kod podužnog nastavljanja lajsne se postavljaju na rastojanju
  od 1mm po dužnom metru lajsne
© Copyright 2022 EcoWPCDeck doo - sva prava zagarantovana
chevron-downmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram