ECOWPCDECK - IZJAVA O GARANCIJI

Na proizvod Exclusive, EcoWPCDeck d.o.o. odobrava 15 godina garancije krajnjem korisniku od dana izdavanja računa za neometano korišćenje kompozitnog deckinga od PVC polimera, piljevine od tvrdog drveta i aditiva za upotrebu na otvorenim površinama, pri čemu garantuje sledeće:

  • Da neće doći do lomljenja i prolamanja podnih obloga pri normalnom korišćenju u standardnim uslovima upotrebe,
  • Da neće doći do strukturalnih oštećenja izazvanih truljenjem, uticajem i prisustvom gljivica, termita i ostalih insekata.
  • Da neće doći do značajne promene boje usled delovanja UV zračenja u trajanju od 10 godina

Garancija će se smatrati važećom samo u slučaju pravilne montaže proizvoda koja je u skladu sa EcoWPCDeck uputstvom za montažu proizvoda, odnosno nakon ugradnje od strane našeg ovlašćenog montera – saradnika.

Greške nastale u procesu proizvodnje EcoWPCDeck proizvoda obuhvaćene su garancijom uz predhodno usaglašavanje istih sa našim stručnim saradnicima.

Greške nastale prilikom neadekvatne upotrebe i održavanja, nestručne montaže kao i u slučaju namernih oštećenja nisu obuhvaćene garancijom.

Korišćenje agresivnih sredstava za održavanje kao i različitih vrsta hemokalija nije obuhvaćeno garancijom.

Hemijski uticaji, visoko kiseli ili bazni zagadjivači iz vazduhaili vode koji nisu uobičajeni ili dozvoljeni uputstima za upotrebu i održavanje EcoWPCDeck proizvoda nisu obuhvaćeni garancijom.

Defekti i oštećenja koja nastaju ili mogu nastati usled prirodnog habanja i abrazije nisu uključeni u garanciju.

U slučaju pojave defekata ili oštećenja u toku perioda važenja garancije, kupac je obavezan da obaveštenje pošalje pismenim putem ili putem e-mail adrese: ecowpcdeckdoo@gmail.com navodeći defekte uz prilaganje fotografija i dokaza o kupovini.

Reklamacija će biti prihvaćena nakon izvršene validacije od strane EcoWPCDeck d.o.o. i može biti rešena na sledeće načine:

  • Zamenom EcoWPCDeck obloga novim oblogama u istom tipu i dezenu,
  • Zamenom EcoWPCDeck obloga novim oblogama koje su slične po ceni, tipu i dezenu,
  • Nadoknadom dela vrednosti koju je kupac uplatio prilikom kupovine na osnovu odgovarajuće procene stručnih lica.

Način rešavanja reklamacije biće definisan i usaglašen nakon uvida u konkretnu situaciju, pri čemu će se uzeti u obzir datum kupovine obloga kao i njihovo stanje u trenutku posmatranja.

Procenjena vrednost reklamacije biće određena na osnovu stanja proizvoda u standardnim uslovima upotrebe, preostalog perioda trajanja garantnog roka kao i nabavne vrednost obloga.

Prilikom zamene može doći do manjeg variranja u nijansi boje EcoWPCDeck obloga.

EcoWPCDeck d.o.o. zadržava pravo da iz palete proizvoda isključi neki od proizvoda bez vremenskog ograničenja i obaveze da o tome obavesti korisnike proizvoda o navedenoj promeni.

Troškovi koji nastaju prilikom zamene EcoWPCDeck obloga – transport, dostava, demontaža i montaža nisu pokriveni ovom garancijom.

Ostali troškovi korisnika koji mogu nastati usled nemogućnosti korišćenja objekata ili dela objekata zbog defekata na oblogama, platformama, fasadi i ostalom, nisu obuhvaćeni garancijom.

© Copyright 2022 EcoWPCDeck doo - sva prava zagarantovana
chevron-downmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram